NO. 41- Jordan Bobila

NO. 42- Alden Placido

NO. 43- Maureen Sagingsing

NO. 44- Gaultier Tinaja

NO. 45- Ken Calma

NO. 46- Christine De Leon

NO. 47- I Zee

NO. 48- Nad Urbano

NO. 49- Jerome Sevilla

NO. 50- Jonathan Carmona

NO. 51- Acmad

NO. 52- Rhad

NO. 53- Bonito

NO. 54- Play Me

NO. 55- Bg Mariano

NO. 56- Prince Mogatas

NO. 57- Teytey Lampano

NO. 58- Gerald Sebastian

NO. 59- Kelvin Martinez

NO. 60- Kent Gabutin